Reglement

Bestuurs Reglementen

I Samenstelling Dagelijks Bestuur
1. Het dagelijks bestuur (DB) bestaat bij voorkeur uit de geleding ‘gewone leden’.
2. De functies binnen het DB worden bij voorkeur vervuld door drie verschillende personen. Bij een tekort aan personen wordt het mogelijk dat iemand uit de geleding ‘buitengewone leden’ plaats neemt in het DB.
II Inzake Kamer van Koophandel
1. De secretaris stelt zijn priveadres beschikbaar als postadres voor de Kamer van Koophandel.
III Zittingsduur bestuursleden
1. Bestuursleden zijn maximaal twee maal achtereen herkiesbaar.
2. Bij onvoldoende opvolging is het mogelijk van de bovenstaande termijn af te wijken. Hiervoor moet wel toestemming worden verleend door de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Financiële Reglementen

IV Budgetten
1. Het bestuur stelt per commissie een budget vast waarbinnen de commissie zelf bepaalt hoe dit geld wordt besteed. De commissie legt over deze bestedingen verantwoording af aan het bestuur.
2. De commissie geeft aan de penningmeester aan op welke wijze een betaling kan plaatsvinden.
V Tekenbevoegdheid
1. Na goedkeuring van het bestuur zijn de voorzitter en de penningmeester gemachtigd om betalingen te verrichten.
VI Controle
1. Ieder kwartaal wordt de financiële planning besproken in het bestuur.

Reiskosten Reglement

VII Openbaar vervoer
1. Het vervoersmiddel van eerste keus is het openbaar vervoer. Alle financiële compensaties voor reizen van personen in functie voor ‘Excitatie’ zullen hieraan worden gerelateerd.
2. De financiële vergoeding voor een treinreis zal worden berekend aan de hand van een tweede klas kaartje. Als de persoon in kwestie gebruik kan maken van een korting zal ervan worden uitgegaan dat hiervan ook gebruik wordt gemaakt.
3. De controle van de gemaakte kosten gebeurt door het inleveren van het gebruikte kaartje en een ingevuld reiskosten formulier.
VIII Gebruik van de auto
1. Als het openbaar vervoer geen optie is, is het mogelijk een kilometer vergoeding te krijgen van € 0,09.
2. Deze vergoeding wordt uitbetaald na invulling van een reiskostenformulier.

Privacy Reglement

IX
1. Persoonlijke gegevens die door de leden aan de vereniging worden verstrekt worden eigendom van de vereniging.
2. Persoonlijke gegevens van individuele leden worden alleen aan derden verstrekt indien de doelen waarvoor de gegevens worden gebruikt in het verlengde liggen van de doelstellingen van de vereniging. Verzoeken die betrekking hebben commerciele- en wervingsactiviteiten worden niet gehonoreerd.
3. Persoonlijke gegevens van de leden van Excitatie zullen beperkt voor de leden beschikbaar zijn via het gesloten deel van de webside van Excitatie.nl. Deze gegevens bestaan uit: achternaam, voornaam, cohort en e-mailadres. Persoonlijke gegevens mogen niet aan derden worden verstrekt.
4. Het bestuur bepaalt wanneer een verzoek of activiteit in strijd is met de doelstellingen van de vereniging en legt achteraf verantwoording af op de Algemene Ledenvergadering.

Reglement aangaande opzegging lidmaatschap

X
1. Het lidmaatschap van de vereniging dient schriftelijk te worden opgezegd bij de secretaris van de vereniging, uiterlijk 1 maand voor de start van het nieuwe verenigingsjaar.

Reglement aangaande betaling contributie

XI
1. Wanneer een lid per brief wordt verzocht zijn contributie te voldoen dient dit te gebeuren binnen 2 maanden na dagtekening van de brief.
2. Indien aan het voorgaande niet is voldaan wordt een herinneringsmail verstuurd. Deze dient binnen dertig dagen na verzending te worden voldaan.
3. Indien aan geen der betalingsverzoeken gehoor is gegeven wordt de aanmelding van het betreffende lid teruggedraaid.
4. Indien een persoon zich na 1 september aanmeldt voor het lidmaatschap van Excitatie geldt het lidmaatschap direct voor het volledige volgende jaar.

Reglement aangaande sponsoren

XII
1. Het logo van de sponsoren wordt pas op de site geplaatst na ontvangst van de betaling.
2. De looptijd van de sponsoren is 12 maanden ingaande op de datum van ontvangst van de betaling.
3. Twee maanden voor bovenstaande termijn verstreken is volgt er een herinnering voor de volgende termijn van 12 maanden. Indien hier geen gehoor aan gegeven wordt, wordt de sponsor 2 maanden na dagtekening van de herinnering van de site verwijderd.